ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/3.2.2/KT dotyczące dostawy środka trwałego tj. „Prasa krawędziowa” mała

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/3.2.2/KT dotyczące dostawy środka trwałego tj. „Prasa krawędziowa”

NATALIA MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Pustków 385B, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci prasy krawędziowej (małej) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1720/19.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

Pustków 385b
39-205 Pustków
Tel: +48 14 658 42 00
biuro@venma.eu

Serwis:
tel. +48 14 658 42 02
serwis@venma.eu

Przedstawiciel Venma – Polska
Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
tel: +48 608 094 185

Przedstawiciel Venma – Europa
Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
tel: +48 662 933 989

Scroll to Top