Zapytanie ofertowe VENMA_POPW_Oprogramowanie INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISU

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. ZAKUPU OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ – INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISU.

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego z 8 maja 2019 roku dotyczącego dostawy wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18,

informujemy, że zmianie uległy zapisy w Zapytaniu odnoszące się do Wymaganych dokumentów, a mianowicie:

Do oferty konieczne jest również dołączenie Specyfikacji oprogramowania potwierdzającej spełnienie wymaganych minimalnych funkcjonalności.

W załączonym poniżej Zapytaniu ofertowym dokonano uzupełnienia o ww. wymóg.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe VENMA_POPW_Oprogramowanie

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy VENMA

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań VENMA

Załącznik nr 3 Oświadczenie osób dedykowanych

Pytanie i odpowiedź 15.05.2019

Pustków 385b
39-205 Pustków
Tel: +48 14 658 42 00
biuro@venma.eu

Serwis:
tel. +48 14 658 42 02
serwis@venma.eu

Przedstawiciel Venma – Polska
Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
tel: +48 608 094 185

Przedstawiciel Venma – Europa
Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
tel: +48 662 933 989

Scroll to Top