INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 11/DST/3.2.2/KT

MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pustków 385B, 39-205 Pustków przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację dostawy środka trwałego w postaci tokarki numerycznej w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1720/19.

Załączniki:

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 11/DST/3.2.2/KT