INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO realizacji dostawy wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

VENMA Natalia Mączka przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego dotyczącego realizacji dostawy wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego