INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/3.2.2/KT

NATALIA MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków 385B, 39-205 Pustków przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację dostawy środków trwałych w postaci 2 sztuk stacji filtracyjnych w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1720/19

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/DST/3.2.2/KT