INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 6/DST/3.2.2/KT

MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pustków 385B, 39-205 Pustków przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację dostawy środka trwałego w postaci lasera z wieżą magazynową do cięcia blach płaskich w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1720/19

 

Załączniki:

 Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 6/DST/3.2.2/KT