Informujemy, że MACZKA GROUP sp. k. realizuje projekt pn. “WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Nazwa Beneficjenta: MACZKA GROUP sp. k.

Nazwa projektu: “WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów na rynki: niemiecki, francuski i włoski.

Planowane efekty: Zwiększenie świadomości marki Venma na rynkach zagranicznych, wzrost konkurencyjności, dywersyfikacja przychodów, wzrost zatrudnienia.

Wydatki ogółem: 575 640 PLN

Wydatki kwalifikowane: 468 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 397 800 PLN