ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/3.2.2/KT

dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Stacje filtracyjne – 2 sztuki”

VENMA Natalia Mączka , Pustków 385B, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci 2 sztuk stacji filtrujących w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1720/19.

Załączniki:

Zał. nr 1_Formularz ofertowy_VENMA_BGK_ZP 1 (1)

Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_VENMA_BGK_ZP 1

Zapytanie ofertowe_nr 1 Stacje filtrujące