ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/3.2.2/KT

dotyczące dostawy środka trwałego tj. „Prasa krawędziowa”

NATALIA MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  , Pustków 385B, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci prasy krawędziowej (małej) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1720/19.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym