ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/DST/3.2.2/KT

dotyczące dostawy środka trwałego tj. „Laser z wieżą magazynową do cięcia blach płaskich”

MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , Pustków 385B, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci lasera z wieżą magazynową do cięcia blach płaskich w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1720/19.

Zapytanie ofertowe_nr 6 DST 3.2.2 KT

 Zał. nr 1_Formularz ofertowy_VENMA_BGK_ZP 6

Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_VENMA_BGK_ZP 6