ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/DST/3.2.2/KT

dotyczące dostawy środka trwałego tj. „Instalacja fotowoltaiczna 10 kW”

MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pustków 385B, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż środka trwałego w postaci instalacji fotowoltaicznej 10 kW w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1720/19.

Zapytanie ofertowe_8

Zał. nr 1_Formularz ofertowy_MACZKA_GROUP_BGK_ZP 8

Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_MACZKA_GROUP_BGK_ZP 8