Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW DO POTRZEB RYNKÓW DOCELOWYCH

VENMA Natalia Mączka zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przygotowaniu produktów do potrzeb rynków docelowych dla firmy VENMA Natalia Mączka w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe VENMA_POPW_1.2_6

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy VENMA

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku powiązań VENMA

Załącznik nr 3 Plan realizacji usługi VENMA